Luc BRACKE, Notaris te Sint-Job-in-'t-Goor

 

Luc BRACKE

Notaris te Sint-Job-in-'t-Goor

 

Notaris Luc BRACKE

Eikenlei 1
2960 Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht)
Tel. (03) 232.45.25
Fax. (03) 232.46.23

BV BVBA
BTW BE 0634888754
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

12 november 2018

Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een grondige up-date ondergaan. Over de nieuwe regels die betrekking hebben op de erfrechtelijke reserve van de kinderen is er al heel wat inkt gevloeid. Maar hoe zit het met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot?

1. Meer mogelijkheden om het erfrecht van de gehuwde partner te beperken indien er kinderen zijn uit een vorige relatie
Het erfrecht is hoe dan ook een belangrijk aandachtspunt voor iedereen die van plan is om in het huwelijksbootje te stappen. Voor personen die al kinderen hebben uit een vorige relatie, kan de vraag naar de erfrechten van de kinderen en de nieuwe huwelijkspartner zelfs al snel uitdraaien op een bron van frustraties tussen de kinderen en de (toekomstige) stiefouder. Ouders wensen vaak niet dat de erfrechten van hun kinderen aangetast worden door een nakend huwelijk. Een gehuwde partner erft immers het vruchtgebruik op de nalatenschap, terwijl de kinderen de blote eigendom erven op deze nalatenschap. Niet evident, want geen van beiden erft in ‘volle’ eigendom. Daarom bestaat er een mogelijkheid om, via een “Valkeniersbeding” het erfrecht van de huwelijkspartner te beperken in het voordeel van kinderen uit een vorige relatie. Dit gebeurt aan de hand van een huwelijkscontract, en dus met volledig akkoord van de huwelijkspartner die betrokken is. Tot 1 september 2018 gold hierbij een belangrijke voorwaarde: de huwelijkspartner kreeg altijd het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. Sinds 1 september 2018 is deze regel echter versoepeld. Een ouder kan het vruchtgebruik op de gezinswoning nu zelfs volledig ontnemen om zo de volle eigendom toe te kennen aan zijn kinderen. Wel zal de langstlevende huwelijkspartner altijd minstens zes maanden in de gezinswoning mogen blijven wonen na overlijden van zijn of haar partner.

Partners die een Valkeniersclausule willen toepassen doen er goed aan om tijdig naar hun notaris te gaan. Sinds 1 september 2018 maakt een Valkeniersclausule een erfovereenkomst uit, waarvoor strenge procedureregels en termijnen gelden. Wil je zo’n clausule voorzien vóór datum van huwelijk (wat een aantal kosten kan uitsparen), dan moet je minstens 1,5 maanden vóór de huwelijksdatum aankloppen bij de notaris. Dit belet natuurlijk niet dat je eender welk moment tijdens je huwelijk nog een huwelijkscontract kan opstellen, met of zonder een Valkeniersbeding.

2. De langstlevende die samen met een oom of tante (of een afstammeling ervan) in aanmerking komt om te erven, erft alles
Wanneer iemand overlijdt, zijn er vaak meer dan één personen die in aanmerking komen om te erven. De wetgever heeft een rangschikking opgesteld en de erfgenamen ingedeeld in vier orden volgens hun bloedverwantschap. Een hogere orde sluit een lagere steeds uit. De echtgenoot zit niet in een orde: hij of zij erft altijd. Het kan dus gebeuren dat een langstlevende samen met een broer, een kind, een oom… van de overledene erft. Afhankelijk van de situatie zullen sommige goederen in volle eigendom toekomen aan de langstlevende, maar andere goederen zullen slechts in vruchtgebruik worden vererfd omdat een andere erfgerechtigden recht heeft op de blote eigendom. Sinds 1 september 2018 geldt een sterker erfrecht voor de langstlevende die in samenloop komt met de vierde orde (de oom, tante of hun afstammelingen). Er gebeurt niet langer een opsplitsing meer tussen vruchtgebruik en blote eigendom: alles gaat naar de langstlevende. De oom, tante of een afstammeling ervan komt dus in deze situatie niet meer in aanmerking om te erven.

3. Het erfrecht van de huwelijkspartner hangt niet langer af van het gekozen huwelijksstelsel
Het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner verschilt naargelang hij of zij samen met afstammelingen of niet – afstammelingen komt te erven. Erft een echtgenoot samen met een niet-afstammeling (bv. een broer van de overledene) dan bekomt deze het aandeel van zijn vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom en het eigen vermogen van zijn vooroverleden echtgenoot in vruchtgebruik.

Tot 1 september 2018 speelde echter een belangrijke ongelijkheid. Koppels die getrouwd waren met een zuivere scheiding van goederen hadden géén gemeenschappelijk vermogen. De langstlevende kon in deze situatie dus nooit volle eigendomsrechten laten gelden op “gemeenschappelijke” goederen, maar enkel maar het vruchtgebruik verkrijgen op de nalatenschap, in tegenstelling tot koppels die getrouwd waren onder een gemeenschapsstelsel (wat bv. het geval is als koppel geen huwelijkscontract heeft opgesteld). Bewust van deze ongelijkheid, heeft de wetgever dus de wet aangepast zodat iedere gehuwde langstlevende partner dezelfde erfrechten krijgt in de situatie waarbij er geërfd wordt met een niet-afstammeling. De wet werd aangepast in die zin dat ook onverdeelde goederen (goederen waarvan de koppels mede-eigenaar van zijn) nu in volle eigendom toekomen aan de langstlevende partner. Een belangrijke vooruitgang voor de koppels getrouwd met een zuivere scheiding van goederen.

Klinkt dit allemaal nog wat ingewikkeld? Geen probleem, wij leggen deze drie nieuwe regels hier uit aan de hand van voorbeelden.  

Bron: Fednot

7 november 2018

Er zijn steeds meer nieuw samengestelde gezinnen. Kinderen uit deze gezinnen hoeven niet meteen te vrezen voor hun erfenis als één van de ouders wenst te hertrouwen. De zogenaamde clausule Valkeniers kan een aantal dingen tot in de puntjes regelen.
Meer hierover in onze notaristip.

Bron: Fednot

5 november 2018

Met welke tarieven moet ik rekening houden?

Af en toe komt het wel eens voor dat één of meerdere personen de opvoeding van een minderjarig kind op zich nemen, terwijl ze de biologische ouders van het kind niet zijn. Zo’n persoon wordt dan een zorgouder ten opzichte van een zorgkind. Men spreekt dan ook van een zorgrelatie tussen beiden. De emotionele banden tussen zorgouder en zorgkind kunnen groot zijn. Het is dus niet ondenkbaar dat een zorgouder op termijn iets wil schenken of iets wil nalaten aan een zorgkind.

Sinds een aantal jaren genieten zorgkinderen - onder bepaalde voorwaarden – van dezelfde tarieven als de natuurlijke kinderen in rechte lijn.

Welke voorwaarden gelden hiervoor?
Om van een zorgrelatie te kunnen spreken, moet aan drie cumulatieve voorwaarden worden voldaan. Om te beginnen moet het zorgkind hebben ingewoond bij de zorgouder (de inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de zorgouder geldt als vermoeden), vóór de leeftijd van eenentwintig jaar, gedurende een onafgebroken periode van drie achtereenvolgende jaren. Gedurende die periode van inwoning moet het zorgkind hoofdzakelijk van de zorgouder (eventueel met zijn of haar partner) de hulp en verzorging hebben gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen. Onder ‘hulp en verzorging’ bedoelen we het voldoen aan de materiële, affectieve en opvoedkundige noden van het zorgkind. Vanzelfsprekend zal dit feitenkwestie zijn.

Wat zijn de tarieven in rechte lijn?
Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal een zorgouder kunnen schenken aan zorgkind tegen de tarieven van 3% voor roerende goederen of tegen de tarieven 3% tot 27% voor onroerende goederen (afhankelijk van de waarde van de schenking). Een zorgkind kan erven tegen een tarief van 3% tot 27% (afhankelijk van de waarde van de erfenis). Opgelet: De fiscale regels en de invulling van het begrip ‘zorgkind’ zijn niet identiek in de drie gewesten. In Wallonië en Brussel gelden dus andere regels. De toepasselijke regels worden bepaald door de woonplaats van schenker of erflater. Deze wordt bekeken op een periode van 5 jaar voorafgaand aan de schenking of het overlijden.

Cruciaal om te weten is dat zorgkinderen (net zoals stiefkinderen) niet automatisch erven. Ze zijn immers geen wettige erfgenamen. De zorgouder zal dus zelf stappen moeten zetten om een erfrecht te regelen. Dat kan met een testament.

De nieuwe erfregels die in werking zijn getreden op 1 september 2018 geven zorgouders meer vrijheid bij het bepalen van het deel die ze kunnen nalaten of schenken aan hun zorgkind(eren).

Bent u benieuwd? Aarzel niet om u te laten informeren door een notaris.

Bron: Fednot

 

Katleen HEREMANS
Licentiaat in de rechten
Licentiaat in het notariaat

katleen(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.91

Helen VAN REMOORTERE
Licentiaat in het notariaat

helen(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.94

niet op woensdag en vrijdag

Tine HERMANS
Notarieel medewerker

tine(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.92

niet op woensdagnamiddag

Veerle VAN THIELEN
Notarieel medewerker

veerle(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.90

niet op woensdag- en vrijdagnamiddag

Anne POELEMANS
Notarieel medewerker

anne(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.93

niet op vrijdag

Els COVELIERS
Notarieel medewerker

els(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.96

niet op woensdagnamiddag en niet op vrijdag

Valerie Lauwers
Notarieel medewerkster

valerie(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.98

niet op maandag

Christel Jacobs
Notarieel medewerkster

christel(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.97

niet op vrijdag

 
Medewerker met juridische vorming (m/v) 22 oktober 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Waarom deze vacature ?

De komende jaren gaat er zich een notariële juridische (r)evolutie voltrekken. Er verandert zo veel op korte tijd dat dit nog meer mankracht dan nu zal vergen om de burger “up-to-date” van dienst te zijn. Om dit te kunnen realiseren in een aangename life/work balance zijn we op zoek naar een extra kracht.

 Wie zoeken we ?

U bent een enthousiast en leergierig iemand met notariële ervaring, die zich erg aangetrokken voelt tot de notariële wereld en u komt een hecht team versterken.

U behandelt op zelfstandige basis dossiers (problemen los je echter niet alleen op maar in overleg met de juristen en dossierbeheerders op kantoor en verder, waar nodig, met de hulp van de notaris).

De dossiers die u behandelt, strekken zich uit over de vier klassieke grondslagen van het notariaat: vastgoedrecht, familiaal vermogensrecht, insolventierecht en vennootschapsrecht.

U krijgt het vertrouwen om het dossier van opstart tot aan ondertekening van de akte op te volgen, waarbij u voor de cliënt en de andere bij het dossier betrokken partijen fungeert als vast aanspreekpunt.

Werkomgeving:

 • Een modern allround kantoor in het noorden van Antwerpen met één notaris, drie juristen, drie dossierbeheerders, twee secretariaatsmedewerkers en een financieel verantwoordelijke.
 • U krijgt de kans krijgt zich te verdiepen in een waaier van gevarieerde dossiers en waarbij u voor overleg een beroep kan doen op collega’s met een ruime werkervaring.

Wij vragen:

 • diploma bachelor rechtspraktijk en/of master in de rechten en/of master in het notariaat
 • opgedane werkervaring is een must
 • een dosis gezond verstand met een analytisch vermogen, doorzicht in de verschillende aspecten van de dossiers die u tegelijkertijd zal behandelen
 • gestructureerd met de nodige organisatorische vaardigheden die u toelaten de deadlines en termijnen te respecteren
 • leergierig, proactief en niet afwachtend
 • communicatief ad rem, zowel mondeling als schriftelijk
 • oog voor de noden van cliënten, collega’s en notaris
 • deontologisch correcte uitvoering
 • ervaring met acta libra van sdp is een plus

Wij bieden:

 • een zeer vlot bereikbaar kantoor (vlak aan het af- en oprittencomplex van de E 19)
 • een competitieve verloning met maaltijdcheques en de sociale voordelen, eigen aan het notariaat.
 • faciliteiten voor vorming

Interesse ?

Kandidatuur met CV aan luc.bracke4@telenet.be

‘Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 2 maanden na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang. Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres : luc.bracke@belnot.be

 Afdrukken

Medewerker met juridische vorming (m/v)

22 oktober 2018

Voltijds

Functieomschrijving:

Waarom deze vacature ?

De komende jaren gaat er zich een notariële juridische (r)evolutie voltrekken. Er verandert zo veel op korte tijd dat dit nog meer mankracht dan nu zal vergen om de burger “up-to-date” van dienst te zijn. Om dit te kunnen realiseren in een aangename life/work balance zijn we op zoek naar een extra kracht.

 Wie zoeken we ?

U bent een enthousiast en leergierig iemand met notariële ervaring, die zich erg aangetrokken voelt tot de notariële wereld en u komt een hecht team versterken.

U behandelt op zelfstandige basis dossiers (problemen los je echter niet alleen op maar in overleg met de juristen en dossierbeheerders op kantoor en verder, waar nodig, met de hulp van de notaris).

De dossiers die u behandelt, strekken zich uit over de vier klassieke grondslagen van het notariaat: vastgoedrecht, familiaal vermogensrecht, insolventierecht en vennootschapsrecht.

U krijgt het vertrouwen om het dossier van opstart tot aan ondertekening van de akte op te volgen, waarbij u voor de cliënt en de andere bij het dossier betrokken partijen fungeert als vast aanspreekpunt.

Werkomgeving:

 • Een modern allround kantoor in het noorden van Antwerpen met één notaris, drie juristen, drie dossierbeheerders, twee secretariaatsmedewerkers en een financieel verantwoordelijke.
 • U krijgt de kans krijgt zich te verdiepen in een waaier van gevarieerde dossiers en waarbij u voor overleg een beroep kan doen op collega’s met een ruime werkervaring.

Wij vragen:

 • diploma bachelor rechtspraktijk en/of master in de rechten en/of master in het notariaat
 • opgedane werkervaring is een must
 • een dosis gezond verstand met een analytisch vermogen, doorzicht in de verschillende aspecten van de dossiers die u tegelijkertijd zal behandelen
 • gestructureerd met de nodige organisatorische vaardigheden die u toelaten de deadlines en termijnen te respecteren
 • leergierig, proactief en niet afwachtend
 • communicatief ad rem, zowel mondeling als schriftelijk
 • oog voor de noden van cliënten, collega’s en notaris
 • deontologisch correcte uitvoering
 • ervaring met acta libra van sdp is een plus

Wij bieden:

 • een zeer vlot bereikbaar kantoor (vlak aan het af- en oprittencomplex van de E 19)
 • een competitieve verloning met maaltijdcheques en de sociale voordelen, eigen aan het notariaat.
 • faciliteiten voor vorming

Interesse ?

Kandidatuur met CV aan luc.bracke4@telenet.be

‘Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 2 maanden na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang. Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres : luc.bracke@belnot.be

 Afdrukken
 

Immo

Uit de hand verkoop € 329.000

Huis
Van De Reydtlaan 33
2960 Sint-Job-in-'t-Goor

Openbare verkoop

Huis
Bosschaertlaan 13
2960 Sint-Job-in-'t-Goor

Online verkoop € 390.000

Huis
Jachthoornlaan 28
2970 's Gravenwezel

Online verkoop € 250.000

Handelspand
Kerklei 51
2960 Sint-Job-in-'t-Goor

 
 
 

Notaris Luc BRACKE

Eikenlei 1
2960 Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht)
Tel. (03) 232.45.25
Fax. (03) 232.46.23

BV BVBA
BTW BE 0634888754
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Verlofperiodes